Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η επιχείρηση Galactic Travel που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση ανέργων στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει στόχο την έξυπνη εξειδίκευση με γνώμονα τη διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Περιφέρειας το οποίο διαθέτει ή μπορεί να αναπτύξει καινοτομικά χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του στρατηγικού πυλώνα «Ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίας – γνώσης βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 14.800,00€, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 14.800,00€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που συγχρηματοδοτήθηκε καλύπτει δαπάνες για την ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης/ίδρυσης νέας επιχείρησης, την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου, τη λειτουργία και υποστήριξη της επιχείρησης σε τομέα έξυπνης εξειδίκευσης

Espa